Skip to main content

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕕᒃ ᓇᖕᒥᓂᓕᓐᓄᑦ

ᐱᓕᕆᕕᖃᕐᓂᖅ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ

ᐱᓕᕆᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᑖᕈᒪᐅᑎ

ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᑦ ᕼᐊᒻᓚᖓᓂ ᐸᓐᓂᖅᑐᑉ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ. ᓚᐃᓴᑖᕋᓱᐊᕐᓗᓂ, ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᑖᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᕐᓗᑎᒃ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᔪᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᑦ ᓄᑖᓐᖑᖅᑎᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ!

Business Name Registration

ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᕕᑉᐱᑦ ᐊᑎᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᑦ. ᑕᑕᑎᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᐅᔪᒥ. http://nunavutlegalregistries.ca

Worker’s Safety and Compensation Commission Registration

ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᐃᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᐋᓂᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ http://www.wcb.nt.ca ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᓐᖏᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᖃᓐᖏᒃᑯᕕᑦ, ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ “ᓱᓕᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ”. ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕈᕕᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ “ᓄᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᐅᔪᒥᒃ”

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ

ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᑉᐸᑦ, ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓐᓂ. http://inuitfirm.tunngavik.com

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᑳᓐᑐᕌᒃᑖᕋᓱᐊᕐᓂᐊᕐᕈᕕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ, ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᕈᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᒥᒃ. http://nni.gov.nu.ca

ᐳᓚᕋᖅᑎᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ

ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᐃᑦ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᑉᐸᑦ (ᓲᕐᓗ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᔪᖅ, ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔨᔨ), ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑎᑦ. ᐊᖅᑯᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂ. ᐃᖏᕐᕋᖃᑦᑕᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᑦ. www.edt.gov.nu.ca.. ᐃᓱᒪᒋᐊᕐᒥᓗᑎᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ. www.nunavuttourism.com.

Other

ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ, ᒪᓕᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᐃᑦ.

For additional information…

ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᓕᒫᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 473-8953 ᐅᕝᕙᓗ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ (ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ): pangedo@qiniq.com

AttachmentSize
ᓚᐃᓴᑖᕈᒪᐅᑎ.pdf274.39 KB
ᓚᐃᓴᓐᓯᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ 2014.pdf292.27 KB